31 Ιουλ 2016

24.000 άνεργοι εκτός εργασίας πέραν του ενός χρόνου


Με τη μακροχρόνια ανεργία να μειώνεται με ρυθμό βραδύτερο από ό,τι η γενική ανεργία, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού-ΑνΑΔ, εισήγαγε πρόσφατα ένα νέο σχέδιο παροχής κινήτρων, που εστιάζει στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων. Η μακροχρόνια ανεργία αγγίζει ηλικιακά νέα άτομα, των 25-40 ετών, αλλά και μεγαλύτερα πέραν των 50 ετών. Το σχέδιο της Αρχής εφαρμόζεται από τις αρχές Ιουλίου και θα παραμείνει ανοικτό μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑνΑΔ, ενώ η συνολική ανεργία παρουσιάζει σημαντική μείωση της τάξης του 17,5%, για την περίοδο 2014-2016, η αντίστοιχη μείωση στη μακροχρόνια ανεργία κινήθηκε με χαμηλότερο ρυθμό, της τάξης του 14%.

Το πρώτο τρίμηνο του 2016 ο δείκτης της γενικής ανεργίας ήταν στο 14,1%. Ο δείκτης της μακροχρόνιας ανεργίας (άτομα που αναζητούσαν εργασία πέραν του ενός χρόνου), ήταν στο 41,2%, που αντιστοιχεί σε 23.711 άτομα, εκ των οποίων οι 12.957 ήταν άνδρες και οι 10.753 γυναίκες. Κατά πολύ χαμηλότερο ήταν το ποσοστό των ανέργων, που αναζητούσε εργασία για περίοδο από 6-11 μήνες και ο δείκτης ήταν στο 17,8%. Το ποσοστό ισοδυναμεί σε 10.263 άτομα, εκ των οποίων οι 5.017 ήταν άνδρες και οι 5.247 γυναίκες. (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Α’ τρίμηνο 2016).

Η πλειονότητα των μακροχρόνια ανέργων δεν απευθύνεται στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης-ΔΥΑ, διότι απλώς δεν ελπίζει ότι θα εξεύρει εργασία. Οι προοπτικές για ουσιαστική διαφοροποίηση του τοπίου της μακροχρόνιας ανεργίας διαγράφονται δύσκολες. Παρά την κάμψη της γενικής ανεργίας και των ενδείξεων σταθεροποίησης της οικονομίας, εντούτοις ακόμη, δεν δημιουργούνται επαρκείς θέσεις εργασίας. Τη στενότητα της οικονομίας και της αγοράς εργασίας δηλώνουν τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία σε κάθε θέση εργασίας αναλογούν έξι άνεργοι.

Το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας είχε επισημάνει πρόσφατα η Ευρωπαία Επίτροπος για την απασχόληση, κ. Τάισεν, η οποία αναφερόμενη στην κυπριακή ανεργία επικέντρωσε την προσοχή της «στην ανεργία των νέων που είναι στο 29,8% και στη μακροχρόνια, που βρίσκεται στο 41,2% των ανέργων, στοιχεία που εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Αναλυτικότερα, το σχέδιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπό την ονομασία «Σχέδιο κατάρτισης μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς», θα παραμείνει ανοικτό μέχρι το τέλος του χρόνου, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες να κάνουν τους σχεδιασμούς τους μετά τις θερινές διακοπές και να υποβάλουν την αίτησή τους.

Το σχέδιο παρέχει κίνητρα σε εργοδότες να σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας, για κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών θέσεων για τις οποίες προσλαμβάνονται μακροχρόνια άνεργοι.

Το σχέδιο καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Ο προϋπολογισμός του για το 2016 ανέρχεται σε €1,5 εκατ. και στόχος της Αρχής είναι η ένταξη 420 ανέργων. Βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχει ένας άνεργος, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για περίοδο πέραν των έξι μηνών και να είναι ηλικίας κάτω των 60 ετών.

Στην περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος έχει συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και είναι κάτοχος διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης, τότε πρέπει να είναι ηλικίας από 30 ετών μέχρι κάτω των 60 ετών, κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για έγκριση από την ΑνΑΔ.

Δικαιούχοι για να επωφεληθούν από την ενίσχυση του σχεδίου είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι οποίες ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες. Επίσης, προϋπόθεση για συμμετοχή στο σχέδιο, ένας εργοδότης δεν θα πρέπει να έχει προβεί σε μείωση του αριθμού των εργοδοτουμένων του στη συγκεκριμένη θέση κατά τους τελευταίους οκτώ μήνες.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης είναι τέσσερις μήνες και στοχεύουν στην κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών των θέσεων για τις οποίες προσλαμβάνονται άνεργοι. Στο πλαίσιο του σχεδίου ετοιμάζεται και υλοποιείται με την έγκριση της ΑνΑΔ εξατομικευμένο πλάνο κατάρτισης, το οποίο διαλαμβάνει σε οργανωμένη βάση την απόκτηση εργασιακής πείρας και πρακτικής κατάρτισης στην επιχείρηση ή και οργανισμό που εργοδοτεί τον άνεργο. Το πλάνο εφαρμόζεται υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτή.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης είναι τέσσερις μήνες συν δύο χωρίς επιχορήγηση από το κράτος. Η εργοδότηση πρέπει να είναι για μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Το σχέδιο αποκλείει άλλες μορφές απασχόλησης, όπως τη μερική, την εποχική και έκτακτη απασχόληση και με σύμβαση εργασίας καθορισμένης διάρκειας.

Όσον αφορά στη μισθοδοσία του καταρτιζόμενου, ο εργοδότης δεσμεύεται να καταβάλλει τον μισθό που προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση και στην περίπτωση που στην επιχείρηση δεν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση, τότε έχει υποχρέωση για την καταβολή του κατώτατου μισθού, που από τον Απρίλιο του 2012 έχει καθοριστεί στα €870 μηνιαίως, ακόμα και εάν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν περιλαμβάνεται σε αυτά τα επαγγέλματα που ρυθμίζονται νομοθετικά. Στο τέλος της εξάμηνης περιόδου, καταβάλλεται στον εργοδότη χορήγημα ύψους 80% των επιλέξιμων δαπανών και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης δεν θα υπερβαίνει τα €1.000 μηνιαίως.

Οι εργοδότες μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο σχέδιο μέχρι και ένα μήνα μετά την ημερομηνία εργοδότησης του μακροχρόνια άνεργου.

Οφέλη

Αυτονόητα είναι τα οφέλη που θα έχει ένας μακροχρόνια άνεργος με τη συμμετοχή στο σχέδιο κατάρτισης μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις. Ανοίγει μια μικρή πόρτα διευκόλυνσης της ένταξης και επανένταξής του στην αγορά εργασίας, έχοντας υπό μάλης εφόδια και δεξιότητες που θα είναι υποβοηθητικά για την επαγγελματική του αποκατάσταση.

Επίσης, παραγωγική εκτιμάται ότι μπορεί να καταστεί η συμμετοχή επιχειρήσεων στο εν λόγω σχέδιο, καθώς εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της οργάνωσης και της διεύθυνσης της επιχείρησης, μέσα από τη στελέχωση με άτομα που κατέχουν κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και προσόντα.

Νέα σχέδια το φθινόπωρο

Νέους σχεδιασμούς με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ανεργίας επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας.

Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι στο επίκεντρο των σχεδιασμών είναι η νεανική και η μακροχρόνια ανεργία όπως και η ενεργοποίηση δικαιούχων του ΕΕΕ, μέσω επιχορηγημένων προγραμμάτων παροχής κινήτρων και κατάρτισης.

Οι νέοι σχεδιασμοί της υπουργού Εργασίας, Ζέτας Αιμιλιανίδου, οδεύουν προς το τελικό στάδιο και η ανακοίνωσή τους τοποθετείται αρχές του φθινοπώρου.

Σημειώνεται ότι για τις τρεις αυτές ομάδες ανέργων, το αρμόδιο Υπουργείο δρομολόγησε διάφορα σχέδια ένταξής τους στην αγορά εργασίας, τα αποτελέσματα των οποίων σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Πηγή: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.