11 Μαρ 2017

Kόβει τη φόρα υπουργών ο Γ. Εισαγγελέας


Όχι μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι και υπηρεσίες αλλά και οι υπουργοί οφείλουν να διαβιβάζουν στον Γενικό Ελεγκτή δεδομένα (περιλαμβανομένων και προσωπικών) τα οποία ζητά στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, όπως ξεκαθαρίζει με γνωμάτευση του ο Γενικός Εισαγγελέας.

Τη γνωμάτευση ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα ο υπουργός Παιδείας με αφορμή αίτημα που είχε υποβάλει ο Γενικός Ελεγκτής να του διαβιβαστούν στοιχεία που αφορούσαν την πλήρωση θέσης λειτουργού του Υπουργείου Παιδείας στη μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.

Όπως είναι γνωστό, ετέθη και θέμα προσωπικών δεδομένων, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και για μελλοντικές και ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Καδής, ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, γνωμάτευση για τις εξής πτυχές:

● Δικαίωμα συμβουλής από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (προτού δοθούν στοιχεία στον Γενικό Ελεγκτή που άπτονται προσωπικών δεδομένων).

● Εξουσία, προσδιορισμός και οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Ο Γενικός Εισαγγελέας στην επιστολή του ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, αφού παραθέτει πρόνοιες του Συντάγματος, νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ενωσιακό δίκαιο, σχετικά με τις διευρυμένες εξουσίες του Γενικού Ελεγκτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, υποδεικνύει τα εξής:

«Εφόσον οι προαναφερθέντες νόμοι δεν έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο κηρυχθεί από το Δικαστήριο ως αντισυνταγματικοί, τεκμαίρονται ως καθόλα νόμιμοι και έκαστος πολίτης, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών και/ή δημόσιων υπαλλήλων κ.ά., οφείλει να τους τηρεί και να συμμορφώνεται προς αυτούς μέσα στα πλαίσια του κράτους δικαίου.

» Με βάση όλα τα πιο πάνω, έχω τη γνώμη ότι, ο Γενικός Ελεγκτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του, έχει το δικαίωμα σε απεριόριστη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις πληροφορίες και τα αρχεία όλων των ελεγχόμενων οργανισμών, τα οποία, κατά την κρίση του, θα τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου του, προκειμένου να διασφαλίσει, μέσω επαρκών και κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων, τον έλεγχό του στα δημόσια οικονομικά της Δημοκρατίας».

Στη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα επισημαίνονται και τα εξής:

● Το άρθρο 5(2)(α) του Νόμου (περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα-προστασία του ατόμου) προνοεί ότι η επεξεργασία δεδομένων είναι επιτρεπτή και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας η οποία επιβάλλεται από νόμο.

● Το άρθρο 3 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο δίδει ευρεία εξουσία στον Γενικό Ελεγκτή, μέσα στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, να ζητά στοιχεία, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.

«Υπό το φως των ανωτέρω, έχω την άποψη ότι, ο Γενικός Ελεγκτής έχει, με βάση τον νόμο, την εξουσία να συλλέγει και να ζητά στοιχεία και/ή πληροφορίες και/ή δεδομένα προς επίτευξη του σκοπού της συγκεκριμένης έρευνας που πραγματοποιεί καθότι ο εν λόγω Νόμος εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, συμπεριλαμβανομένου και του Ν.138(Ι)/2001, όπως αναλύθηκε ανωτέρω.

» Κατ’ επέκταση, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει την υποχρέωση κοινοποίησης των απαραίτητων στοιχείων και/ή δεδομένων προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, υποχρέωση που προκύπτει και από ρητή πρόνοια της νομοθεσίας» αναφέρει ο Γεν. Εισαγγελέας.

«Μην αρνείστε παραχώρηση δεδομένων»

Ο Γενικός Εισαγγελέας υποδεικνύει ότι: Το Άρθρο 116(1) του Συντάγματος, παρέχει στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας το δικαίωμα της επιθεωρήσεως απάντων των λογαριασμών, αρχείων και καταστάσεων και των τόπων όπου φυλάσσονται οι λογαριασμοί χρηματικών διαθέσιμων ή λοιπού ενεργητικού ή υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τη Δημοκρατία η εν ονόματι αυτής προκειμένου να προβεί σε έλεγχό τους.

● Το άρθρο 3 του περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου του 2002 (Ν.113(Ι)/2002), δίδει την εξουσία στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, να ζητά στοιχεία, σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανόμενης και της ηλεκτρονικής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές που κατά την κρίση του μπορούν να
υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του, από οποιοδήποτε πρόσωπο -συμπεριλαμβανομένων και των υπουργών και των δημοσίων υπαλλήλων- το οποίο κατέχει ή είναι υπόλογο για τα στοιχεία, τις επεξηγήσεις ή τις πληροφορίες αυτές.

Οι υπεύθυνοι φύλαξης των πιο πάνω στοιχείων και πληροφοριών, έχουν την υποχρέωση, με βάση το άρθρο 4(γ) του εν λόγω Νόμου «να μην αμελούν, παραλείπουν ή αρνούνται την προσκόμιση σ’ αυτόν το ταχύτερο δυνατό ή να μην εμποδίζουν την πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε υπηρεσιακό φάκελο, βιβλίο, συμβόλαιο, σύμβαση, λογαριασμό, τιμολόγιο ή άλλο υπηρεσιακό φάκελο ή στοιχείο εναποθηκευμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο αναγκαίο, κατά την κρίση του, έγγραφο για τους σκοπούς του ασκούμενου ελέγχου, και να μην εμποδίζουν ή αρνούνται την παροχή αντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων που αναφέρονται πιο πάνω.

Αφορμή το βόλεμα της δασκάλας

Ο Γενικός Ελεγκτής ο οποίος ερεύνησε τις διαδικασίες πλήρωσης της θέσης είχε υποδείξει πως αυτή δεν προκηρύχθηκε και ότι βολεύτηκε δασκάλα η οποία τυγ χάνει μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ.

Όταν γνωστοποιήθηκε το θέμα, η θέση προκηρύχθηκε και η εν λόγω δασκάλα ήταν η μοναδική που βαθμολογήθηκε ως «εξαίρετη» στην προσωπική συνέντευξη.

Μάλιστα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχε υποδείξει πως από 7/9/2015 μέχρι 11/9/2015, η εν λόγω δασκάλα δεν παρουσιάστηκε στο σχολείο όπου εργαζόταν, κατόπιν άδειας ανάπαυσης που της παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να συνοδεύσει την ανήλικη κόρη της, η οποία θα φοιτούσε σε σχολείο στις Βρυξέλλες, όπου βρισκόταν ήδη ο σύζυγός της.

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν τρίμηνης παραμονής της στις Βρυξέλλες, η εν λόγω δασκάλα είχε οκτώ συμμετοχές σε διάφορες Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας και διεκπεραίωσε διάφορες εργασίες οι οποίες, όπως τονίζει ο Γενικός Ελεγκτής, μπορούσαν να διεκπεραιωθούν και από το γραφείο της στο Υπουργείο Παιδείας.

Πηγή: Φιλελεύθερος

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλείστε όπως αποφεύγετε απρεπείς λέξεις και εκφράσεις.